คลินิกทันตกรรมสวนทนต์ Suanthon dantal clinic
 
 
ตัวอย่างก่อนและหลังการจัดฟัน
   
   
ก่อนจัดฟัน
หลังจัดฟัน
   
   
ก่อนจัดฟัน
หลังจัดฟัน
   
ตัวอย่างก่อนและหลังการครอบฟัน
   
ก่อนครอบฟัน
หลังครอบฟัน
   
ตัวอย่างก่อนและหลังการใส่สะพานฟัน
   
ก่อนใส่สะพานฟัน
หลังใส่สะพานฟัน
   
ตัวอย่างก่อนและหลังการแก้ไขรูปร่างฟัน
   
ก่อนการแก้ไขรูปร่างฟัน
หลังการแก้ไขรูปร่างฟัน
   
ตัวอย่างก่อนและหลังการปิดช่องว่าง
   
ก่อนการปิดช่องว่าง
หลังการปิดช่องว่าง
   
ตัวอย่างก่อนและหลังการรักษาฟันเด็ก
   
ฟันเด็กก่อนการรักษา
ฟันเด็กหลังการรักษา
   
การรักษาอื่นๆ
   
อุดฟันสีเหมือนฟัน
เคลือบร่องฟัน
   
อุดฟันสีโลหะ
ฟันคุด
   
ฟันปลอม 1
ฟันปลอม 2
   
รักษารากฟัน